سيري در نظريه‌ها و انديشه هاي انسان‌شناسي اجتماعي فرهنگي

ايدئولوژي برنامه درسي و جامعه‌شناسي نوين آموزش (بررسي كتاب مايكل اپل)

ايدئولوژي برنامه درسي و جامعه‌شناسي نوين آموزش (بررسي كتاب مايكل اپل)

سيري در نظريه‌ها و انديشه هاي انسان‌شناسي اجتماعي فرهنگي

ايدئولوژي برنامه درسي و جامعه‌شناسي نوين آموزش (بررسي كتاب مايكل اپل)


انتشار دو کتاب از مجموعه‌ی سمر

دو کتاب «کوچ شامار» و «مکیناس» در مجموعه‌ی سمر (انتشارات آگاه و نشر بان) منتشر می‌شوند
ادامه خبر...

«وجدان زنو» منتشر شد

رمان «وجدان زنو» نوشته‌ی ایتالو اسووو و ترجمه‌ی مرتضی کلانتریان توسط نشر بان منتشر شد.
ادامه خبر...