جستارهايي درباره اسطوره‌هاي ايراني و گفتارهايي ديگر در پيوند با ادب فارسي
1401/12/21 23:25:50

ــــ

پیشنهاد هفته

ــــ

این مجموعه، برگزیدۀ هفت گفتار (و یک پیوست) از مقاله‌هایی است که میان سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در چند مجله منتشر شده است. موضوع همۀ این گفتارها در پیوند با ادب حماسی و اسطوره‌های ایرانی است و در برخی از آن‌ها، پای مباحث تاریخی نیز به میان می‌آید که با بازنگری‌ای جزئی، در این مجموعه گرد آمده است.

در جستار نخست، اسطوره‌های ایرانی با توجه به دیدگاه اجتماعی امیل دورکیم تحلیل شده است. جستار دوم دربارۀ شخصیت اسطوره‌ای-حماسی گرشاسپ است. در جستار سوم، رستم که در شاهنامه به ابر بهار تشبیه شده، با ایزد باران‌آور تیشتر سنجیده شده است. در جستار چهارم مقصود از «ایرانیان» در این مصرع: «همه کشور ایرانیان را دِهم» که از زبان اسفندیار بیان شده، توضیح داده شده است. در جستار پنجم، علت چرخش شخصیت گشتاسپ در روایت‌های حماسی نسبت به متن‌های زردشتی بررسی شده است. ششمین جستار دربردارندۀ توضیحاتی است دربارۀ مثل معروف: «شاهنامه آخرش خوش است» و در هفتمین جستار این مجموعه، نگارنده به تحلیل دیباچۀ داستان بیژن و منیژه می‌پردازد. گفتاری هم به پیوست آمده که پاسخ به پرسش‌هایی است در حوزۀ شاهنامه‌پژوهی و ادب حماسی.

ــــ

جستارهايی درباره اسطوره‌های ايرانی و گفتارهايی ديگر در پيوند با ادب فارسی

حميدرضا اردستانی رستمی

نشر نگاه معاصر

۲۹۰ صفحه

۱۲۰,۰۰۰ تومان

ــــ
خرید کتاب جستارهايي درباره اسطوره‌هاي ايراني و گفتارهايي ديگر در پيوند با ادب فارسي