درس زندگی با فروید و نیچه
1400/01/16 13:13:26

کتاب‌ها اندیشه‌هایی از این متفکران را برگزیده و آنها را برجسته و آسان‌فهم‌تر کرده، اندیشه‌هایی که بیش از هرچیز با دنیای امروز در ارتباط‌اند؛ چرا که آن اندیشه‌ها هنوز هم برای زندگی امروز درس‌هایی مهم و الهام‌بخش دارند.
سه چهره‌ی کلیدی در شکل دادن به جهان فکری قرن بیستم نقش بسیار مهمی داشتند، این سه متفکر از راه‌های مختلف کوشیدند تا بود را از نمود و واقعیت را از ظاهر جدا کنند و نیتشان برداشتن حجاب از چهره‌ی واقعیت بود. رمز و رازها را از بین بردند و منفعت‌جویی‌های پنهان را برملا کردند، این سه را استادان "مکتب سوءظن" یا مدرسه‌ی "بدگمانی" می‌دانند: فروید، نیچه و مارکس.
هدف این متفکران آشکار کردن راز نهفته در اذهان و روان‌های آدمیان بود.
آنها با سوءظن به دنیای اطراف خود می‌نگریستند و نیت داشتند تغییرش بدهند و گره از رازهای نهفته‌ی آن باز کنند.
فروید به صاحبان منافع ویژه‌ی اخلاقی و دینی تاخت و نیچه به موجودات نیمه‌زنده‌ای هجوم برد که به عده‌ای انگشت‌شمار که زندگی سرشار دارند و از خطر نمی‌هراسند، حسد می‌برند.
فروید و نیچه کوشیدند تصوری واحد و کلیدی بپرورانند که به یاری آن بتوان راز جمیع اعمال انسان‌ها را فاش کرد: لیبیدو نزد فروید و اراده‌ی معطوف به قدرت نزد نیچه.
تلاش این دو کتاب در راستای درک و فهم آسانتر مفاهیم این فیلسوفان است و درواقع به چنگ آوردن درس‌هایی برای زندگی خوب و شایسته‌؛ چراکه نیت آنها همواره ابطال معانی دروغ بوده، پس حال چگونه می‌توان این اندیشه‌های ناب را نادیده گرفت و چون مشعلی روشنی‌بخش راه نکرد؟
آنها نامداران مدرسه‌ی بدگمانی و مروج سوءظن به ارزش‌های فرهنگی عصر خویش بودند آنها کمر به از میان برداشتن عادات بستند و نیت اول و آخرشان بنیادین کردن شک و تفکر درباره‌ی هرچیز بوده است.
هر کدام به طریق خاص خود کوشیده از قسمی آگاهی کاذب یا فهم غلط متن جلوگیری کند و ابهام‌زدایی به یاری هنر تفسیر کردن را بیافریند که حاصل آن پاک شدن افق از اوهام و مهیا شدن زمینه برای حکمرانی حقیقت است.
این فیلسوفان #سوءظن را پیش‌شرط تغییر واقعی جهان می‌دانند.

خريد كتاب درس‌هاي فرويد براي زندگي

خريد كتاب درس‌هاي نيچه براي زندگي